Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep Internetowy zwany dalej Sklepem prowadzony jest przez Ewę Wilczewską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Cridea Consulting Ewa Wilczewska, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEiDG), prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 7581015885, REGON: 550088670, działalność gospodarcza zarejestrowana w Prudniku (kod pocztowy 48-200), przy ul. Korfantego 14/9.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Cridea Consulting Ewa Wilczewska, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7581015885, REGON 550088670
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.ewawilczewska.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: 48-200 Prudnik, ul. Korfantego 14/9
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@ewawilczewska.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 501133709
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 43 1050 1490 1000 0092 6128 2553
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 8.00 – 20.00

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sklep nie prowadzi sprzedaży hurtowej ani sprzedaży produktów w celu ich dalszej odsprzedaży.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż kursów online, webinarów, szkoleń, warsztatów, konsultacji szkoleniowych oraz ebooków.
 3. Zdjęcia i opisy towarów i usług zamieszczone w Sklepie są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie wyrobienia ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych towaru lub usługi. Wygląd towaru na zdjęciach może różnić się nieznacznie od zewnętrznego wyglądu towaru wydawanego.
 4. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia ze strony Sklepu.
 5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 6. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
 7. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 8.  Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 9. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 10. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 11. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji i podać niezbędne danych odbiorcy.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

1. W celu złożenia Zamówienia należy:

a. zalogować się do Sklepu lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji

b. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny)

c. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie wymaganych danych odbiorcy Zamówienia

d. jeśli Klient życzy sobie otrzymać fakturę za zakupione Przedmioty winien wpisać dane do faktury w pole „Uwagi”.

e. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”

d. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie

2. Wypełniając i przesyłając za pośrednictwem strony internetowej formularz, Klient akceptuje warunki wskazane w formularzu oraz w regulaminie jako warunki umowy wiążącej Klienta i Sklep.

3. Przed zawarciem umowy Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu i formularza internetowego i akceptuje Politykę prywatności Sklepu oraz upewnił się, że ich postanowienia są dla niego zrozumiałe, kompletne i nie zawierają błędów.

4. Klienci korzystający z usługi prowadzenia szkoleń lub warsztatów zakupionych w Sklepie oświadczają, iż rozumieją, że nie zastępują one psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny.

5. Uczestnicy wszystkich szkoleń organizowanych lub współorganizowanych przez Sklep akceptując niniejszy regulamin oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku i głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio-video ze szkoleń lub konsultacji, oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych. Sklep ma prawo wykorzystać powyższe w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych.

6. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian terminu szkolenia lub konsultacji, miejsca szkolenia lub konsultacji oraz osoby prowadzącej, jak również prawo do odwołania szkolenia:

a. z ważnej przyczyny, za którą uznaje się, z uwagi na charakter i cel szkolenia, wyłącznie obiektywną niemożność zaprezentowania szkolenia przez Sklep
b.  z innej przyczyny leżącej po stronie Sklepu,

c.  w przypadku choroby trenera.

7. W sytuacji, o której mowa w ust. 6 powyżej, Sklep powiadamia Klienta o zmianach poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w formularzu internetowym.

8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta z tytułu dokonanych zmian oraz odwołania szkolenia lub konsultacji, zobowiązany jest jedynie do zwrotu opłaty, jaką Klient wniósł tytułem zakupionego Produktu. Użytkownik zachowuje prawo do przełożenia szkolenia lub konsultacji na uzgodniony przez strony termin.


9. W przypadku odwołania szkolenia lub zmiany terminu, Klient w terminie kolejnych 14 (czternastu) dni od powiadomienia o powyższym uprawniony jest do odstąpienia od umowy.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a. przesyłka pocztą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres mailowy – w przypadku Produktów typu e-book

b. odbiór osobisty dostępny pod adresem i w sposób umówiony przez Klienta i Sklep / Sprzedawcę  – w przypadku usług szkoleniowych

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. płatność przelewem na konto Sprzedawcy

b. płatności elektroniczne

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności z chwilą potwierdzenia decyzji o zakupie Produktu.

4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się, w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub poprzez płatności elektroniczne od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

5. Dostawa Produktów w postaci usług szkoleniowych dla Klientów z Polski odbywa się wyłącznie na terenie Polski, a także za pomocą platform Internetowych:  Skyp, Zoom, Clickmeeting.

6. Dostawa Produktów w postaci usług szkoleniowych dla Klientów spoza granic Polski odbywa się wyłącznie za pomocą platform Internetowych:  Skyp, Zoom, Clickmeeting.

7. Dostawa Produktów w postaci e-booków odbywa się za pomocą poczty elektronicznej.

8. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

9. Odbiór Produktu przez Klienta za pomocą poczty elektronicznej lub platformy Internetowej jest bezpłatny.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, przy czym odstąpienie od umowy w zakresie usług szkoleniowej może nastąpić jedynie przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

2. Prawo odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt 1 nie przysługuje Konsumentowi w przypadku udziału w już rozpoczętym szkoleniu.

3. Jeżeli po zawarciu umowy i dokonaniu zapłaty okaże się, że Klient nie może wziąć udziału w szkoleniu, może przekazać bilet osobie trzeciej. Zwrot wpłaconych pieniędzy nie jest możliwy poza sytuacjami przewidzianymi ustawowo.

4. Przełożenie terminu szkolenia jest możliwe najpóźniej do 14 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

5. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

6. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia, przed upływem tego terminu.

7. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.

8. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

9. Skutki odstąpienia od Umowy:

a. w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b. w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonane przez niego płatności.

c. zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

i. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

j. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty w postaci kursów online, webinarów, szkoleń, warsztatów, konsultacji szkoleniowych oraz ebooków. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego Produktu.
 2. Sklep zobowiązany jest do rozpatrzenia wszelkich reklamacji złożonych przez Klienta w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu usług i funkcjonowaniu Sklepu, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, a w uzasadnionych przypadkach (w tym brak możliwości technicznych spowodowanych siłą wyższą, przerwami w dostawach prądu, nieobecnością Sprzedawcy itp.) do 30 dni.
 3. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego  terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu.
 6. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§ 12

Prawa i obowiązki Klienta

 1. Klient zobowiązany jest do:

a. korzystania z usług w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu,
b. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji prawnie chronionych, których użytkownik nie był adresatem,
c. korzystania z usług w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
d. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.

2. Klient ma prawo powiadomić Sklep o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie lub Polityce Prywatności.

3. Klient ma prawo powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu oraz o niewłaściwej jakości usług.

4. Klient ma prawo do usunięcia założonego przez siebie profilu.

§ 13

Prawa autorskie

1. Strona internetowa Sklepu oraz usługi i produkty oferowane przez Sklep są chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane użytkownikowi wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone. Użytkownicy mogą korzystać z utworów jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.

2. Sklep na podstawie umowy dotyczącej świadczenia usług udziela użytkownikowi (nabywcy usługi) niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania przez użytkownika z autorskich praw majątkowych do utworów zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu, a także materiałów szkoleniowych, w celu skorzystania z usług, zawarcia umowy sprzedaży, lub umowy świadczenia usług.

3. Licencja, o której mowa w ust. 2 powyżej ustaje automatycznie wraz z ustaniem mocy wiążącej umowy o świadczenie usług.

§ 14

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 15

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 16

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. W przypadku uznania danego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Sklep dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
6. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., 1030 ze zmianami), Sklep informuje użytkownika na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.
7. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu, umowy dotyczącej dostawy lub świadczenia usług, umów jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny w Polsce.

8. Użytkownik niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2020 roku.